Страницы

հրա­պա­րակումներ

22 Декабрь 2016

Գրքեր և բաժիններ գրքերում

 1. Գինը մարքեթինգային համալիրում: Ուսումնական ձեռնարկ: - Եր.: «Տնտեսագետ», 2011, 178 էջ: http://library.asue.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=112
 2. Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ (մենագրություն): - Եր.: «Գիտություն», 2008, 402 էջ: http://library.asue.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=162
 3. Экономика снабжения предприятий сегодня и завтра (монография). Москва, «Экономика», 1990. -207 с. (в соавторстве А.И.Баскин) http://library.asue.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4538
 4. Արտաքին տնտեսական գործունեության ազատականացման հիմնական ուղղությունները և փուլերը//Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում. տեսություն և արդյունքներ:- Եր. «Պետական ծառայություն», 1999, էջ 321-330:
 5. Միջազգային ներդրումները և ազգային տնտեսության զարգացումը: Ներդրումային մթնոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում// Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում. տեսություն և արդյունքներ:- Եր. «Պետական ծառայություն», 1999, էջ 341-348:

Հոդվածներ ամսագրերում (ընտրված)

 1. Տնտեսական զարգացման մշակութային գործոնները. առաջընթացի համընդհանուր արժեքներ, «Բանբեր», Հայաստանի պետական տնտեսագիտական հա­մալսարան, «Տնտեսագետ» հրատ, Եր., 2016, էջ 9-38: http://media.asue.am/upload/banber/banber_1/2016.1_verj.pdf
 2. Տեխնոլոգիայի ազգային կլանող կարողության հայեցակարգային շրջանակը, «Հայաստան. ֆինանսներ և էկո­նո­միկա», № 4 (154) ապրիլ 2013, էջ 2-5: http://www.fineco.am/pdfs/gagik_vardanyan_03_2013.pdf
 3. Ազգային տեղեկատվական ենթակառուցվածքի զարգացման հիմնախնդիրները// ՀՊՏՀ Բանբեր, № 2, 2013, էջ 7-15: http://media.asue.am/upload/Ban_2013.2_-1.pdf
 4. Զարգացման գլխավոր խոչընդոտը արժեքային համակարգի բացակայությունն է// «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա», №  9,  2010,Էջ 46-51: http://www.fineco.am/pdfs/Gagik_Vardanyan.pdf
 5. Գիտության և կրթության  ազդեցությունը ՀՀ տնտեսական աճի վրա// ՀՊՏՀ Բանբեր, N1, 2010, էջ 7-31 (Յու. Սուվարյանի և Վ.Սարգսյանի համահեղինակությամբ):
 6. Համաշխարհային ճգնաժամը և Հայաստանը//«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա», № 6, 2010,էջ 42-47: http://www.fineco.am/pdfs/gagik_vardanyan.pdf
 7. Проблемы построения экономики, основанной на знаниях в переходных странах// Известия аграрной науки, Тбилиси, 2009, т. 7, ном. 4, с. 161-165. http://elibrary.ru/item.asp?id=21448999
 8. Գիտելիքի տնտեսության տնտեսական խթանների և ինստիտուտների հիմնախնդիրները// «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնամիկա՚ ամսագիր, Երևան, 2005, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր, էջ 82-89: http://www.fineco.am/pdfs/Gagik_VARDANYAN.pdf
 9. Տնտեսական զարգացման ռազմավարության որոշ հարցեր// - Եր.: «Բանբեր», Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, 2005, № 2, էջ  77-92:
 10. Տնտեսական զարգացման ռազմավարության որոշ հարցեր// - Եր.: Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, Բանբեր, №  1, 2005, էջ  79-97:
 11.  Պարբերաշրջաններ. տնտեսական զարգացման մարտահրավերները//«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնամիկա» ամսագիր Երևան, 2005, փետրվար-մարտ, էջ 24-33: http://www.fineco.am/?pg=view&vid=1347&sfx=_am
 12. ՄԱԿ-ի առևտրի և տտեսական զարգացման համաժողովի XI նստաշրջանի արդյունքները// «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնամիկա» ամսագիր Երևան, հուլիս 2004:
 13. Տնտեսական զարգացման տարածքային ռազմավարության հարցեր //«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնամիկա» ամսագիր. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր, 2003, էջ 6-13:
 14. Հայաստանը լինելու է արդյունաբերական զարգացած երկիր// Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնամիկա ամսագիր, Երևան, 01 /2003 (Ա. Շահնազարյանի համահեղինակությամբ):
 15. Անցումային երկրներում գիտալիքահենք տնտեսության կառուցման հիմնախնդիրները. «երկար ալիքների համատեքստը»// Միջազգային հարաբերություններ, Հայկական աշխարհ, № 2, օգոստոս 2010, էջ 38-49:
 16. О движущих силах экономики, основанной на знаниях//Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», июль, 2009, № 2 (28), 18-23. http://old.rsue.ru/doc/vestnik/2(28)2009.pdf
 17. Направление построения постсоветских экономик, основанных на знаниях // Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», ноябрь, 2009, № 3 (29), 313-319. http://old.rsue.ru/doc/vestnik/3(29)2009.pdf
 18. Գիտելիքահենք տնտեսության ինստիտուցիոնալ համակարգի և տնտեսական խթանների շրջանակը// Եր., «Բանբեր», 1, 2009, էջ 19-30:
 19. Բարգավաճ տնտեսության, համընդհանուր բարեկեցության գրավականը գիտելիքի արտադրությունն է//«Էկոնոմիկա» տնտեսական, վերլուծական անկախ հանդես,  № 2-3, օգոստոս 2005, էջ 6-8, 14-15:
 20. Էլեկտրոնային առևտուր. Խնդիրներ և հեռանկարներ//«Հայացք տնտեսությանը» ՀՀ կառավարության բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոնի տեղեկագիր Եր.: 2001, № 7:
 21. ՀՀ տնտեսության զարգացման առաջնահերթ խնդիրները տնտեսական մեծ, 5-րդ շրջափուլի ժամանակաշրջանում//«Կառավարում» ամսագիր, Երևան, 2/2000:
 22. Արտադրության նորացում լիզինգի միջոցով//«Կառավարում» ամսագիր, Երևան, 4/2001:
 23. Ազգային համաձայնությունը որպես էկոնոմիկայի զարգացման նախապայման//«Էկոնոմիկա»  ամսագիր, Երևան, 4-6/1997:
 24. Նյութական ռեսուրսների օգտագործման բարելավումը//«Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն» ամսագիր, 1987, էջ 29-35 (Ն. Քոչարովի համահեղինակությամբ):

Հրապարակումներ գիտաժողովների նյութերում

 1. Տնտեսական զարգացման հիմքերը. գիտելիք և նորաստեղծություններ//«Գիտելիք, նորաստեղ­ծութ­յուն և զարգացում» ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր.:-Եր.: «Տնտեսագետ», 2015, էջ 26-31: http://media.asue.am/upload/gitajoxov/voxjuyni_xosq_1.pdf
 2. Գիտական հետազոտությունների և ուսումնական գործընթացների ինտեգրման արդի հիմնա­խնդիրները// «Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ» ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի նյութեր. - Եր.: Տնտեսագետ, 2015, էջ 14-18: http://media.asue.am/upload/Gitajog_1.pdf
 3. Գիտելիքի կառավարումը և տնտեսական զարգացումը// «Տնտեսական զարգացման քաղաքա­կա­­նության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր. - Եր.: «Տնտեսագետ», 2014, էջ 13-18: http://media.asue.am/upload/23rd_gitajoxov/1.pdf
 4. The Big Cycles of Accumulation of Knoledge// International Conference on Humanities, Education an Environmental Engineering (ICHEEE’ 2014), Kuala Lumpur (Malaysia), 2014, pp. 55-57. http://psrcentre.org/images/extraimages/13%20114505.pdf
 5. Effective national innovation system as a prerequisite for the formation of knowledge-based economy// Materials digest of XXXIV International Research and Practice Conference «Solution of a social requirements and objective reality iddues in economical and juridical sciences» and the III stage of the Championship in jurisprudence, economic science and management. London IASHE, 2013, p. 19-22. http://gisap.eu/node/14479
 6. Տեխնոլոգիական փոփոխությունները և գիտելիքի կուտակման երկար ալիքները//«Ազգային տնտե­­սության մրցու­նա­կության բարձրացման հիմնա­խն­դիր­ները» ՀՊՏՀ 22-րդ գիտաժողովի նյու­թեր. Եր.; «Տնտեսագետ», 2013, էջ 14-18: http://media.asue.am/upload/dramashnornhner/Scinece_division.pdf
 7. Информационная революция как предпосылка «научной революции» и развития экономики, ос­но­ванной на знаниях// Материалы международной научно-практической конференции «Перс­пек­ти­вы развития науки в современном  мире», Краков, 2012, ч. 1, с.95-99. http://конференция.com.ua/pages/view/221
 8. Большие циклы накопления знаний//«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի դաշնության տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Եր.: «Տնտեսագետ», 2011, с.19-22: http://media.asue.am/upload/Sekcia_I.pdf
 9. Ընդհանուր գործոնային արտադրողականության դետերմինանտների շրջանակը գիտելիքի գործոնի հարաճուն դերի պայմաններում// «Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունները համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում. Հիմնախնդիրներըը և զարգացման հեռանկարները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր. Եր.: 2010, էջ 26-29:
 10. Գիտելիքահենք տնտեսություն. XXI դարի մարտահրավերները//Սոցիալիստական մոտեցումներ Հայաստանի մարտահրավերներին: Գլոբալ հեռանկարներ: Տեղական իրողություններ: Խորհրդաժողովի նյութեր.-Եր.: «Բավիղ», 2010, էջ 127-145:
 11. Տնտեսական զարգացման ֆենոմենը// «Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2010, էջ 5-17 (Յու. Սուվարյանի և Վ.Սարգսյանի համահեղինակությամբ):
 12. Սոցիալական կապիտալը և գիտելիքահենք տնտեսությունը//«Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր.- Եր.: «Տնտեսագետ», 2008, էջ 52-55:
 13. Տեղեկատվական հեղափոխությունը որպես գիտելիքահենք տնտեսության շարժիչ ուժ//«Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր: - Եր.: «Տնտեսագետ», 2008, էջ 221-224: (Վ. Հարությունյանի համահեղինակությամբ)
 14. Հայաստանի մրցունակության բարելավումը գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման միջոցով//ՀԱԳ(Գ)Մ և ԱՄԿ «Արտադրողականության և մրցունակության ազգային առաջին սիմպոզիումի» նյութեր. – Եր.: «Վան Արյան», 2006, էջ 65-102:
 15. Collection of Statements Submitted at UNCTAD XI Interactive Thematic Session on Assuring Development Gains from the Multilateral Trading System and Trade Negotiations. UNCTAD XI, 16 June 2004, São Paulo, Brazil. UN, N.Y. and Geneva, 2005, p. 64-65. (http://unctad.org/en/Docs/ditctncd20055_en.pdf)
 16. Arriving at New Technological Solutions in Armenia//«Improving Competitiveness throuth a Knowledge-based Economy» Knowledge Economy Forum III The World Bank and the Government of Hungary, Budapest, March 24-26, 2004, www.worldbank.org/eca/budapestkef
 17. Հայաստանի կայուն զարգացման խնդիրները և հեռանկարները// «Տնտեսական կայունացման և զարգացման հիմնախնդիրները» ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր. - Եր.: «Տնտեսագետ», 2003:
 18. Բազմաբնույթ տնտեսության զարգացման տարբեր մոդելների ուսումնասիրությունը//«Տնտեսական կայունացման և զարգացման հիմնախնդիրները»: ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր Երևան, «Տնտեսագետ», 2003: (Վ. Բրուտյանի համահեղինակությամբ): Հայաստանի ներդրումային վարկանիշի բարձրացման ուղիները//«Ներդրումային քաղաքականությունը և տնտեսական աճի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների 16-րդ գիտական նստաշրջանի զեկուցման թեզիսներ: - Եր.: 2001:
 19. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական մոդելի ձևավորման հարցերը//«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման օրինաչափությունները» ԵՊԺՏԻ պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների 12-րդ գիտական նստաշրջանի զեկուցման թեզիսներ.- Եր.: 1997: