Pages

Questionnaires of threshold exams for the 2013-2014 academic year

12 Mar 2013

Dear  students,

Questionnaires   of  threshold  exams  for  the  2013-2014 academic year  are  presented  in  official  website  of  ASUE (www.asue.am).  The  questionnaire of  Education Management  specialty  is presented  here http://media.asue.am/upload/HARCASHAR_KRTUTYAN_KARAVARUM.pdf.
For  more  information you  can apply  to  the  Chairs  of the University.
Armenian version  of questionnaires  are  presented below:

1.«Աշխատանքի տնտեսագիտություն» առարկա

2.«Աշխատանքի կազմակերպում և նորմավորում» առարկա

3.«Բիզնեսի կազմակերպում և պլանավորում» առարկա

4.«Բիզնեսի տնտեսագիտություն» առարկա

5.«Մակրոէկոնոմիկա»  առարկա

6.«Տնտեսության պետական կարգավորում» առարկա

7.«Միկրոէկոնոմիկա» առարկա

8.«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» առարկա

9.«Միջազգային արժութավարկային հարաբերություններ» առարկա

10.«Միջազգային  տնտեսական հարաբերություններ» առարկա

11.«Ճյուղային վիճակագրություն» առարկա

12.«Վիճակագրության տեսություն և տնտեսական վիճակագրություն» առարկա

13.«Ապրանքների փորձաքննություն» առարկա

14.«Ապրանքագիտություն» առարկա

15.«Հողագույքային հարաբերություններ» առարկա

16.«Անշարժ գույքի գնահատում» առարկա

17.«Բնապահպանության և բնօգտագործման կառավարում» առարկա

18.«Բնօգտագործման տնտեսագիտություն» առարկա

19.«Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր» առարկա

20.«Տեղեկատվական տեխնոլոգիանները տնտեսության մեջ» առարկա

21.«Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» առարկա

22.«Տնտեսական գործունեության վերլուծություն» առարկա

23.«Առևտրական կազմակերպության էկոնոմիկա» առարկա

24.«Կոմերցիա» առարկա

25.«Մարքեթինգ» առարկա

26.«Մարքեթինգը տնտեսության տարբեր ճյուղերում» առարկա

27.«Տնտեսագիտության տեսություն» առարկա

28.«Ժամանակակից տնտեսագիտական տեսություններ» առարկա

29.«Գործառնությունների  հետազոտում» առարկա

30.«Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտության մեջ» առարկա

31.«Արժեթղթերի շուկա» առարկա

32.«Ներդրումային պորտտֆելի ձևավորումը  և  կառավարումը  ֆինանսական  ինստիտուտներում» առարկա

33.«Հանրային և կորպորատիվ ֆինանսներ» առարկա

34.«Հարկեր և մաքսային վճարներ» առարկա

35.«Մաքսային գործ /համալիր/» առարկա

36.«Ֆինանսներ» առարկա

37.«Ապահովագրական գործ» առարկա

38.«Ռիսկերի տեսություն և վերապահովագրություն» առարկա

39.«Հակաճգնաժամային կառավարում» առարկա

40.«Հյուրընկալության մենեջմենթ» առարկա

41.«Կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման գործընթացի  կառավարում» առարկա

42.«Զբոսաշրջության կառավարում» առարկա: