Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

Այլ Էջեր

Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ`     Գրիգորյան Լիանա Հայկազի, տ.գ.դ., դոցենտ 

Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնը հիմնադրվել է 2010 թվականին Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ ամբիոնի վերակազմավորման արդյունքում: Վերջինս ԵՐԺՏԻ-ի կազմում գործել է դեռևս 1975 թվականից։ Ամբիոնի վերակազմավորման գործընթացը պայմանավորված էր հաշվապահական հաշվառման գիտության և պրակտիկայի բնագավառում արագացման ներկայիս գործընթացներով:

ՀՊՏՀ բոլոր մասնագիտություններում դասավանդվում են «Աուդիտ»  առարկան:

 Ամբիոնը համագործակցում է ԱՊՀ երկրների բուհերի հետ:

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`

 1. Լ.Հ.Գրիգորյան, Ա.Զ.Սարգսյան, Ս.Ղազարյան, Կ.Ա.Առաքելյան, Ա.Հ.Սարդարյան, Ա.Ա. Բայադյան, Վ.Ս.Բաբայան, Ա.Կ.Առաքելյան «Աուդիտ» ուսումն. ձեռն., Երևան «Տնտեսագետ» 2016թ. 34 տպ. մամուլ
 2. Մ.Հովհաննիսյան, Տ.Ռ.մանուկյան «Կառավարչական հաշվառման » թեստերի ժողովածու, Մեկնարկ ՍՊԸ, Երևան 2014թ.190 էջ
 3. Ա.Զ.Սարգսյան, Ա. Կ. Առաքելյան «Կառավարչական վերլուծություն»  (2011թ. «Տիգրան Մեծ»)
 4. Ա.Զ.Սարգսյան, Կ.Ա.Առաքելյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծության տեսություն» (2010թ., 15.0 մամուլ, «Տնտեսագետ»)
 5. Ա.Զ.Սարգսյան, Կ.Ա.Առաքելյան, Ս.Ծ.Ղազարյան, Ա.Կ.Առաքելյան «Աուդիտ» ուսումնական ձեռնարկ (Երևան, «Տիգրան ՄԵծ» հրատարակչություն, 2008թ., 20 մամուլ)
 6. Ա.Զ.Սարգսյան, Ս.Ծ.Ղազարյան «Աուդիտի իրավիճակային խնդիրների և թեստերի ժողովածու» Երևան, «Տնտեսագետ» 2007թ.
 7. Կ.Ա.Առաքելյան «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն» (16 մամուլ, «Զանգակ -97», 2006թ.)
 8. Լ.Հ.Գրիգորյան «Տնտեսական գործունեության ռիսկերի վերլուծությունը» (16.75 մամուլ ծավալ, Երևան «Տնտեսագետ», 2005թ.)
 9. Ա.Զ.Սարգսյան, Կ.Ա.Առաքելյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն» (28.0 մամուլ, «Տնտեսագետ»  ուսումնական ձեռնարկ, 2005թ.)
 10. Կ.Ա.Առաքելյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծության տեստեր, խնդիրներ» (9.5 մամուլ, «Զանգակ -97», 2005թ.)

Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Ամբիոնում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են միջազգային չափորոշիչներով հաշվառման և աուդիտի ներդրումը  ՀՀ-ում, հաշվառման, ֆինանսական վերահսկողության և վերլուծության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիների նախանշումը։ Այս հարցերի շուրջ հրատարակվել են բազմաթիվ գիտական աշխատանքներ, կազմակերպվել գիտական տարբեր սեմինարներ, գիտաժողովներ ու նստաշրջաններ։

Ամբիոնում կատարվել են հետևյալ գիտահետազոտական աշխատանքները

 1. Ամբիոնի վարիչ Լ.Հ.Գրիգորյանը պաշտպանել է «Ներդրումային գործունեության ռիսկերի վերլուծության և կառավարման  հիմնախնդիրները» (ՀՀ նյութերով) Ը.00.02, Ը.00.03  թեմայով դոկտորական ատենախոսությունը և ստացել տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան
 2. Լ.Հ.Գրիգորյան- Նորարարական ներդրումային ռիսկի առանձնահատկությունները ՀՀ արդյունաբերությունում (հոդված) «Բանբեր ՀՊՏՀ», Երևան, 2014թ.[3] (էջ 86-95)
 3. Լ.Հ.Գրիգորյան- Сущность инновационного риска в промышленности (статья) Экономика и финансы, Агенство научной печати, Москва, 2012,   #7-12  (199-204) июль-декабрьст. 15-17
 4. Լ.Հ.Գրիգորյան- Методология риск-менеджмента в промышленном производстве (статья) Экономика и финансы, Агенство научной печати, Москва, 2012,   #7-12  (199-204) июль-декабрь ст. 18-20
 5. Լ.Հ.Գրիգորյան- Модели управления рисков инвестиционной деятельности (статья) Федерация Агенство научной печати, Москва, 2013,   #9-10 (110-111) ст. 48-51
 6. Լ.Հ.Գրիգորյան- Источники экономического эффекта от внедрения системы управления рисков инвестиционной деятельности (статья)    Федерация, Агенство научной печати, Москва, 2013,   #9-10 (110-111) ст. 51-54
 7. Լ.Հ.Գրիգորյան- The Main Factors of Innovation Risk and the Sources for Economical Results’ Changes (article) Ежемесячный международный рецензируемый и реферируемый научный журнал  «Экономика»,  Тбилиси,  2012,   #11-12 ст. 40-44
 8. Լ.Հ.Գրիգորյան- Methodikal Bases of the Management organization with Innovation Risk on the Enterprice (article) Ежемесячный международный рецензируемый и реферируемый научный журнал  «Экономика»,  Тбилиси,  2012,   #11-12 ст. 93-97
 9. Լ.Հ.Գրիգորյան- The feasibility of using methods of reducing the risk of innovative project (article)
 10. Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитнoй системы России (Сборник статей международной научно-практической конференции (восьмое заседание) (6-7 декабря 2012). – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013.,ст. 336-338

ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


Ամբիոնի կազմը   

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճան, կոչում,  պաշտոն

1.

Գրիգորյան Լիանա Հայկազի

ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., դոցենտ

2.

Սարդարյան Աիդա Հայկի

տ.գ.թ., դոցենտ

3.

Առաքելյան Կարեն Արշակի

դոցենտ

4.

Սուքիասյան Հովիկ Հայկի

տ.գ.թ., դոցենտ

5.

Բայադյան Աննա Աշոտի

տ.գ.թ., դոցենտ

6.

Ղազարյան Սոնա Ծառուկի

տ.գ.թ., դոցենտ

7.

Բաբայան Վահան Սևանի

տ.գ.թ., դոցենտ

8.

Արաբյան Գյուլլո Գաբրիելի

տ.գ.թ., ասիստենտ

9.

Մանուկյան Տիգրան Ռազմիկի

ասիստենտ

10.

Հակոբյան Հայկ Սերյոժայի

տ.գ.թ., դոցենտ

11.

Առաքելյան Հռիփսիմե Հայկազի

ասիստենտ

12.

Միրզոյան Նարինե Էռնեստի

տ.գ.թ., ասիստենտ

13.

Հակոբյան Արփինե Սանասարի

լաբորանտ

14.

Հովհաննիսյան  Մուշեղ  Գևորգի

տ.գ.թ., ասիստենտ

15.

Սարգսյան Արթուր Ալեքսանի

տ.գ.թ., ասիստենտ

16.

Մինասյան Դիանա Սիմոնի

տ.գ.թ., ասիստենտ

17.

Ալավերդյան  Կարեն  Իսմայիլի

դասախոսՀասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն 


Հեռախոս.` (+37410) 593-467

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք