Հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառավարման ամբիոն

Հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառավարման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` Շահնազարյան Նելլի Հայկազի,  տնտ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Կառավարման ֆակուլտետի hակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառավարման ամբիոնը հիմնադրվել է 2010թ. մայիսին` կառավարման ամբիոնի հենքի վրա: Ամբիոնի հիմնադիր վարիչն է տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նելլի Հայկազի Շահնազարյանը: Ամբիոնի ստեղծումը հնարավորություն տվեց ձևավորել երկու մասնագիտացում` «Հակաճգնաժամային կառավարում» և «Զբոսաշրջության կառավարում»: Ամբիոնի հիմնադրումը պայմանավորված էր ՀՀ տնտեսության զարգացման, նրա մրցունակության բարձրացման նոր հիմնախնդիրներով և մարտահրավերներով, ինչպես նաև՝ ծառայությունների ոլորտի զարգացման միտումներով:

Տնտեսության անկայուն պայմաններում ժամանակակից գիտելիքներ, գործնական հմտություններ ունեցող որակյալ հակաճգնաժամային կառավարիչների պատրաստումը հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն չեզոքացնել տնտեսության և առանձին կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի հետևանքները, այլև կանխարգելիչ միջոցառումներ մշակել արտաքին միջավայրի փոփոխություններին արձագանքելու և հարմարվելու ուղղությամբ:

Զբոսաշրջության մասնագիտացված կառավարիչների պատրաստումը նպատակ է հետապնդում բարձրացնել ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի և զբոսաշրջային կազմակերպությունների մրցունակությունը՝ գործունեության արդյունավետության բարձրացման ճանապարհով:

«Հակաճգնաժամային կառավարում» մասնագիտության դիմորդների առաջին ընդունելությունը կատարվել է  2006-2007 ուսումնական տարում, իսկ «Զբոսաշրջության կառավարում» մասնագիտությանը` 2007-2008 ուսումնական տարում:

2016 թ. «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության գծով ամբիոնին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրվել է լիցենզիա:

Ուսուցում

Ծրագրով նախատեսված թեմատիկ նյութը ուսանողներին մատուցվում է դասախոսությունների և գործնական աշխատանքների ձևով:

Ամբիոնում դասավանդվող առարկաների ուսուցումն իրականացվում է «Հակաճգնաժամային կառավարում» և «Զբոսաշրջության կառավարում» մասնագիտությունների բակալավրիատի (առկա և հեռակա ուսուցման) և մագիստրատուրայի   (առկա և հեռակա ուսուցման) ուսումնառության ընթացքում: Ուսանողները ծանոթանում են ծրագրով նախատեսված տեսական դասընթացների թեմաներին, մասնակցում են հրավիրյալ մասնագետների և գործարարների բաց դասերին, իսկ գործնական աշխատանքների և ուսումնաարտադրական, գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական փորձառության ընթացքում ձեռք բերում գործնական հմտություններ:

Մասնագիտություն՝

Կառավարում

Մասնագիտացումներ՝

1.Հակաճգնաժամային կառավարում

2.Զբոսաշրջության կառավարում

Հրատարակությունները՝

2015թ. ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել է 15 գիտական հոդված, 1 ուսումնական ձեռնարկ, իսկ 2016թ. հրատարակվել է 14 գիտական հոդված, 1 դասախոսությունների տեքստ:

Ամբիոնում աշխատանքներ են տարվում ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, դասագրքերի, մենագրությունների պատրաստման և հրապարակման ուղղությամբ:

Գիտահետազոտական աշխատանքները՝

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են կատարվում հետևյալ թեմաների շրջանակներում`

1.ՀՀ-ում զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները

2.ՀՀ տնտեսության հակաճգնաժամային կառավարման գերակայությունները:

Համագործակցություն

Ամբիոնը ներգրավված է եղել «Էրասմուս Մունդուս» համագործակցության ծրագրերում, մասնակցել է նաև Եվրոպական միության «Էրասմուս Պլուս» «Բարձրագույն կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական գեոտեղեկատվության մասնագիտական ոլորտների ուսումնական ծրագրին» (HERTIAG):

Զբոսաշրջության կառավարման ոլորտում ամբիոնը համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի, ՀՀ ներգնա տուրօպերատորների միության, ՀՀ հյուրանոցների միության, ՀՀ մրցունակության հիմնադրամի, ԱՄՆ-ի զարգացման ծրագրի, IDeA հիմնադրամի,  Գործարարների միության, Հայաստանում միակ առցանց ամրագրման Armhotels ազգային համակարգի, ՓՄՁ ԶԱԿ-ի, ինչպես նաև ոլորտում գործող առանձին տուրօպերատորների, զբոսաշրջային գործակալությունների, հյուրանոցների հետ: Նախատեսվում են նաև հետազոտություններ տուրօպերատորների շրջանում` Հայաստանում տուրիզմի զարգացմանը խոչընդոտող խնդիրների վերաբերյալ, նաև՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում կազմակերպել տուրիզմի ինովացիոն տեխնոլոգիաների ներդրման լավագույն  օրինակների շնորհանդեսներ, ինչպես նաև երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի հիմնում:

Հակաճգնաժամային կառավարման ոլորտում ամբիոնը համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության, «Սնանկության գործերով կառավարիչների կոլեգիա» ինքնակարգավորվող կազմակերպության, ՀՀ բանկերի, ապահովագրական և վարկային կազմակերպությունների, արտադրական և ոչ արտադրական կազմակերպությունների հետ:

Բացի այդ, երկու մասնագիտացումների գծով կազմակերպվում են ոլորտներին առնչվող հիմնախնդիրների վերաբերյալ քննարկումներ: Մասնավորապես՝ ՀՀ տնտեսության ճգնաժամային կառավարման արդի հիմնախնդիրների և դրանց լուծման հնարավոր ուղիների վերաբերյալ կազմակերպվել են քննարկումներ համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ: Ամբիոնը ներառվել է նաև Հարավային Կովկասում Շվեյցարական համագործակցության գրասենյակի աջակցությամբ իրականացված է «Հայաստանում ներառական աճի խթանման քննարկումների հարթակի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում՝ մասնակցելով ը կլոր սեղանների,  հանրային քննարկումներ, որոնց կիզակետում դրվել է աշխատատեղերի ստեղծման օրակարգը:

Գիտական աստիճաններ

Ամբիոնում դասավանդում են 2 դոցենտ, 10 տ.գ.թ.: 2015-2016թթ. ընթացքում տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի կոչում են ստացել ամբիոնի ասիստենտներից երեքը:

Ամբիոնը համալրվում է նոր ասպիրանտներով` համապատասխան մասնագիտությունների գծով:

 Ամբիոնի կազմը   

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտ. աստիճան

Գիտ. կոչում

1.

Շահնազարյան Նելլի Հայկազի- վարիչ

 տ.գ.թ.

դոցենտ

2.

Սաֆարյան Միքայել Նաիրիի- ասիստենտ  

տ.գ.թ.

 

3.

Մանթարլյան Ստեփան Կարապետի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

4.

Մանուկյան Ամալյա Ստյոպայի 

տ.գ.թ.

 դոցենտ

5.

Համբարձումյան Հասմիկ Հարությունի- ասիստենտ  

 տ.գ.թ.

 

6.

Մանուկյան Գոհար Մարլենի- ասիստենտ

 

 

7.

Դալլաքյան Մերի Վարդանի- ասիստենտ  

 

 

8.

Մամիկոնյան Աննա Բենիամինի- լաբորանտ 

 

 

9.

Սարոյան Լուսինե Սարիբեկի- լաբորանտ

 

 

10.

Սարգսյան Հայկ Իլյուշայի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

11.

Առաքելյան Մարինե  Վարդգեսի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

12.

Աբրահամյան Սիսակ Հրայրի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

13.

Աղաջանյան Արա Սերգեյի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

14.

Գրիգորյան Ռուբեն Հենրիխի- դասախոս

 

 

 


 Հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառավարման ամբիոն

Հեռախոս`   (+37410) 593-491

Էլ. փոստ` crisis.tourism@asue.am

 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք