Էջեր

2016 թվական. Գնումներ

12 Հունվար 2017

Հայտարարություն  կնքված պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/20-1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՊԸԾՇՁԲ-17/1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին


ՀՊՏՀ-ՊԸԾՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-15/20-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


ՀՊՏՀ-ՊԸԾՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-4 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/20-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/12-6 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-7/1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն պայմանագրի փոփոխության մասին


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-12 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՊԸԾՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների պլանը (փոփոխված)


 Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-7/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգերի մասին


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-4 ծածկագրով


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-12 ծածկագրով


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


 ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/20-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Բացման նիստի արձանագրություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-7/1 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-7 ծածկագրով ընթացակարգի 


2017 թվականի  «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան


Հայտարարություն (հաշվետվություն) շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5


Հայտարարություն (հաշվետվություն) շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-11 


Հայտարարություն (հաշվետվությունշրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու 

ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին ընթացակարգի ծածկագիրը՝ հպտհ-շհապձբ-16/7-9


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-8-7-1


Հրավերի փոփոխություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-8-7


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-4/1 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀԿՊՄ ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-6 


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-5  ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-10 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու

մասին համառոտ տեղեկատվություն


 ՀՊՏՀ ՇՀԱՊՁԲ-16/7-12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում  ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-8 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-4/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5  ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-3 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-6 ծածկագրով


Հայտարարություն  չկայացած ընթացակարգի մասին


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Հայտարարություն կնքվքծ պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-4/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագություն


Արձանագրություն 2  (բացման նիստ)


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Չկայացած ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-7-8


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Չկայացած ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-11-3


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2016թվականի փոփոխված գնումների պլանը


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի գնումների պլանի փոփոխված տարբերակը


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-3-4-1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-4 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի փոփոխության մասին


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-4  ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-6 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրութունը


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/7-10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի փոփոխված գնումների պլանը 21.10.2016թ.


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-2 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀԿՊՄ Աուդիտ


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-16/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


 ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


 ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-5 ծածկագրով ընթացակարգի


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի փոփոխված գնումների պլանը


Արձանագություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-5 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-7 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1 ծածկագրով պայմանագրում կատարված մասին


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՊԸԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1 ծածկագրով ընթացակարգի


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն չկայացածի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՊԸԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


 ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


 ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


 ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Արձանագրությու 2


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-6 ծածկագրով ընթացակարգի


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին  ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-6


 Արձանագրությու 2


Հայտարարություն չկայացածի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-3


Արձանագրությու 2


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-4


 Արձանագրությու 2


Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-3


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՊԸԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-5 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-5 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-2 ծածկագրով ընթացակարգի


Բացման նիստի արձանագրություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-5 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ -ՇՀԱՊՁԲ-16/2-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ -ՇՀԱՊՁԲ-16/2-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ -ՇՀԱՊՁԲ-16/12-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն չկայացածի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


Հայտարարություն չկայացածի մասին  ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


 Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն  ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-4-1 պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


Արձանագրությու 2 (բացման նիստի)


Արձանագրությու 2 (բացման նիստի)


Հայտարարությաուն 2016 թվականի հունիսի 28-ին կնքված N ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-3-5 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության


ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում և հայտարարություն չկայացածի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-3 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն (հաշվետվություն) կնքված պայմանագրերի մասին


Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/13-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16-03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16-02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16-01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-4 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին


Չկայացած ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-7-4


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-4 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/10-2 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին


ՀՊՏՀ-ի գնումների պլանի փոփոխված տարբերակ


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-3-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին


Փոփոխված հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (բացման նիստը 19.07.2016թ. ժամը 12:00) 


Հայտարարություն փոփոխության մասին


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/10-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման նիստի արձանագրություն