Էջեր

2015-2016թթ. գիտաուսումնական խմբերը

01 Սեպտեմբեր 2015

Բարձրագույն կրթության կառավարում


Ռազմավարական կառավարում /https://strategicmanagementasue.wordpress.com/


Ագրոապահովագրություն


Գլոբալացումը և զարգացող երկրների մարտահրավերները http://globalizationchallengesasue.blogspot.am/


Ուղեղային կենտրոններն արդի քաղաքական գործընթացներում