Էջեր

Միջազգային գրախոսվող ամսագրեր

04 Մարտ 2016

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: Գրանցված ամսագրերի ցանկը պարբերաբար թարմացվում է, ուստի խնդրում ենք որևէ ամսագրում հոդվածը հրապարակման ուղարկելուց առաջ ճշտել, արդյո՞ք ամսագիրը շարունակում է գրանցված լինել Scopus-ում, թե՝ ոչ: