Էջեր

Մաս 2

01 Մարտ 2018

Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՏԱ-3 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՀՏ-2 ընթացակարգի ծածկագրով


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԾՁԲ-18/ԷՍՎ-1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՏԱ-2 ծածկագրով ընթացակարգի


 

Հայտարարություն գնանշման հարցման մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՏԱ-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18/ԱՏ-1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հավելված 2.1


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-18/ԱՀ-1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՏԱ-2 ընթացակարգի ծածկագրով


Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ԳԳ-1  ծածկագրով գնանշման հարցման մասին


Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ԷՍ-2  ծածկագրով գնանշման հարցման մասին


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-18/ԷՀ-1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18/ԿԾ-1 ծածկագրով ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Գնումների փոփոխված պլան 2018թ.


Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-18/ԷՀ-1 ընթացակարգի ծածկագրով


Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԾՁԲ-18/ԷՍՎ-1 ընթացակարգի ծածկագրով


Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԾՁԲ-18/ԳԳ-1 ընթացակարգի ծածկագրով


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՏԱ-3 ծածկագրով


Արձանագրություն N 2. ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՏԱ-3 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի