Էջեր

Մաս 1

09 Փետրվար 2018

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-18/ԱՀ-1 ընթացակարգի ծածկագրով


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ԷՍ-1 ծածկագրով


Արձանագրություն N 2. ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ԷՍ-1 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18/ԱՏ-1 ծածկագրով


Արձանագրություն N 2. ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18/ԱՏ-1 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ԳՊ-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին


Գնումների փոփոխված պլան 2018թ.


Արձանագրություն N 2. ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18/ԿԾ-1 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18/ԿԾ-1 ծածկագրով


Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՀՏ-1  ծածկագրով գնանշման հարցման մասին


Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՏԱ-1 գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՏԱ-1 ծածկագրով գնանշման չկայացած ընթացակարգի մասին


Արձանագրություն N 2. ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ԳՊ-1 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ԳՊ-1 ծածկագրով


Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՏԱ-2 ծածկագրով գնանշման մասին


Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-18/ԱՏ-1 ծածկագրով գնանշման մասին


Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ԷՍ-1 ծածկագրով գնանշման մասին


Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/ՏԱ-1 ծածկագրով գնանշման մասին


Հայտարարություն գնանշման հարցման մասին


Հայտարարություն գնանշման հարցման մասին