Էջեր

Մաս 1

12 Հոկտեմբեր 2017

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/3 ծածկագրով ընթացակարգի


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան»  ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլանը


ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգ


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան»  ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլանը


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան»  ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլանը


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների փոփոխված պլան


Համաձայնագիր Հարություն Միրզոյան ԱՁի հետ


Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին (ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/28 ծածկագրով պայմանագրի)


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17-31


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հավելված 2.1 (Տվյալներ մասնակցի իրական շահառուների մասին)


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր


ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


ՀՊՏՀ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին  հայտարարություն


Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգ