Էջեր

ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

01 Նոյեմբեր 2016

«Ֆինանսական հաշվառում»  առարկայի  բակալավրիատի  ամփոփիչ  ատեստավորման  հարցաշար 


«Հարկային հաշվառում»  առարկայի բակալավրիատի  ամփոփիչ  ատեստավորման հարցաշար 


«Աշխատանքի տնտեսագիտություն»  առարկայի  հարցաշար


«Աշխատանքի  կազմակերպում և նորմավորում»   հարցաշար


Պետական քննությունների հարցաշար ինֆորմատիկայի և  վիճակագրության  ֆակուլտետի  «Կառավարման տեղեկատվական  համակարգեր»  մասնագիտության  բակալավրիատի 4-րդ  կուրսի ուսանողների  համար


«Տեղեկատվական  տեխնոլոգիաները  տնտեսության  մեջ» 


2013-2014  ուստարվա  «Աուդիտ»  առարկայի ամփոփիչ ատեստավորման  հարցաշար


2013-2014  ուստարվա «Տնտեսական  գործունեության  վերլուծություն»  առարկայի  ամփոփիչ  ատեստավորման  հարցաշար


 2013-2014 ուս. տարվա  բակալավրիատի  ամփոփիչ ատեստավորման «Ճյուղային   վիճակագրություն»  առարկայի (ավարտական  աշխատանք  չգրող ուսանողների  համար)  հարցաշար


2013-2014  ուս. տարվա  բակալավրիատի  ամփոփիչ  ատեստավորման  «Վիճակագրության  տեսություն  և   տնտեսական  վիճակագրություն»  առարկայի  հարցաշար


Մաթեմատիկական մեթոդները  տնտեսագիտության մեջ


Գործառնությունների  հետազոտում


ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» դասընթացի  «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտության  առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի (2013-2014 ուս.տարի)


ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺՈՒԹԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» դասընթացի «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտության  առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի 2013-2014 ուս.տարի


«Մարքեթինգ»  դասընթացի պետական  քննության  և «Մարքեթինգը տնտեսության  տարբեր  ճյուղերում» պետական քննական  առարկաների  հարցաշարեր  (2013-2014  ուս. տարի)


«Մակրոէկոնոմիկա»  առարկայի «Մակրոտնտեսական  քաղաքականություն և կանխատեսում»  մասնագիտության 2013/2014 ուս.տարվա առկա  և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի  ամփոփիչ  ատեստավորման  հարցաշար


«Տնտեսության  պետական կարգավորում»  առարկայի  «Մակրոտնտեսական  քաղաքականություն և կանխատեսում»  մասնագիտության 2013/2014 ուս.տարվա առկա  և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի  ամփոփիչ  ատեստավորման  հարցաշար


Մշակութաբանություն և հայ մշակույթի պատմություն


Մշակութաբանություն և հայ մշակույթի պատմություն /հեռակա ուսուցման համար/


Գործարարության հոգեբանություն


Հայոց պատմություն


Հայոց պատմություն /հեռակա ուսուցման համար/


Փիլիսոփայություն


Փիլիսոփայություն  /հեռակա ուսուցման համար/


«Ֆինանսներ  (համալիր)»  առարկայի  2013-2014  ուս. տարվա  ամփոփիչ  ատեստավորման  հարցաշար


«Հանրային և կորպորատիվ  ֆինանսներ»  առարկայի 2013-2014  ուս.  տարվա  ամփոփիչ  ատեստավորման  հարցաշար


 «Մաքսային գործ» /համալիր/ առարկայի 2013-2014 ուս. տարվա 4-րդ  կուրսի  պետական  քննության հարցաշար 


«Հարկեր  և  մաքսային  վճարներ»  առարկայի  2013-2014  ուս.  տարվա  4-րդ կուրսի  պետական  քննության  հարցաշար 


«Բիզնեսի կազմակերպում» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման «Բիզնեսի տնտեսագիտություն» առարկայի հարցաշար


 2013-2014 ուս. տարվա «Ապահովագրական գործ» /համալիր/  մասնագիտության 4-րդ  կուրսի պետական  քննությունների հարցաշար 


 «Արժեթղթերի  շուկա» /համալիր/ դասընթացի 2013-2014 ուս. տարվա պետական քննությունների /4-րդ  կուրսի  առկա  ուսուցում/  հարցաշար


 «Բանկային  գործ» /համալիր/  դասընթացի  2013-2014 ուս. տարվա  պետական քննությունների /4-րդ  կուրսի  առկա  ուսուցում/  հարցաշար 


 «Բանկային ռիսկերի  կառավարում»  դասընթացի 2013-2014  ուս. տարվա  պետական  քննությունների  /4-րդ  կուրսի  առկա  ուսուցում/  հարցաշար 


«Ներդրումային  պորտտֆելի ձևավորումը և  կառավարումը  ֆինանսական ինստիտուտներում»  դասընթացի 2013-2014  ուս.տարվա առկա  քննությունների /4-րդ  կուրս առկա  ուսուցում/  հարցաշար 


 2013-2014  ուս. տարվա «Ապահովագրական գործ»  մասնագիտության 4-րդ  կուրսի «Ռիսկերի տեսություն և վերապահովագրություն»  առարկայի  պետական  քննությունների /առկա  ուսուցում/ հարցաշար 


«Բնօգտագործման տնտեսագիտություն»  առարկայի 2013-2014  ուս.  տարվա  բակալավրիատի  ամփոփիչ  ատեստավորման  հարցաշար


«Բնապահպանության և բնօգտագործման կառավարում» դասընթացի /բակալավրիատ/ 2013-2014թթ  ամփոփիչ  ատեստավորման  հարցաշար


«Հողագույքային  հարաբերություններ»  առարկայի  2013-2014 ուս. տարվա  բակալավրիատի  ամփոփիչ  ատեստավորման  քննության  հարցաշար