Էջեր

ԿԱՐԵՎՈՐ ՓԱՍՏԵՐ. ԻՆՉՈ՞Ւ ԸՆՏՐԵԼ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ

14 Փետրվար 2017

•           Բոլոնյան եռաստիճան կրթական համակարգ

•           6 ֆակուլտետ

•           Ուսման տևողությունը`

առկա բակալավրիատ` 4 տարի

հեռակա բակալավրիատ` 5 տարի

առկա մագիստրատուրա ` 2 տարի

հեռակա մագիստրատուրա` 2,5 տարի

•           Թողարկող ամբիոններ` 18

•           Հումանիտար և բնական գիտությունների և ֆիզդաստիարակության ամբիոններ` 5

•           ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏՈՒՄ՝

Տնտեսագիտություն

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի /

Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/

Կառավարում /ըստ ոլորտի/

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) /ըստ ոլորտի/  

Վիճակագրություն

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Տեղեկատվական համակարգեր

Զբոսաշրջություն

Սերվիս

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ՝

Կրթության կառավարում

Տնտեսագիտության տեսություն

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

Ձեռնարկատիրական գործունեություն

Միկրոտնտեսագիտական վերլուծություն

Տնտեսության պետական կարգավորում

Մակրոտնտեսական վերլուծություն

Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/

Աուդիտ

Ապահովագրական գործ

Հանրային ֆինանսներ

Կորպորատիվ ֆինանսներ

Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում

Բանկային գործունեության կազմակերպում

Հարկային վարչարարություն

Մաքսային վարչարարություն

Պետական եկամուտների վերլուծություն և կանխատեսում

Կոլեկտիվ ներդրումային համակարգերի կառավարում

Պետական և մունիցիպալ կառավարում

Գործարար վարչարարություն /կառավարում/

Հակաճգնաժամային կառավարում

Զբոսաշրջության կառավարում

Նախագծերի կառավարում

Սոցիալական կառավարում

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Պետական գույքի կառավարում

Հանրային կառավարում

Հողագույքային հարաբերություններ

Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն

Մարքեթինգային հետազոտություններ

Մարքեթինգային հաղորդակցություններ

Կոմերցիա

Բիզնեսի կազմակերպում

Վիճակագրություն

Տնտեսության վիճակագրական վերլուծություն և կանխատեսում

Կիրառական վիճակագրություն և մտավոր վերլուծություն

•           ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆª

ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա, հայցորդություն

•           ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

Ընդհանուր տնտեսագիտություն /տեսական տնտեսագիտություն/

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

Միջազգային տնտեսագիտություն

Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն

 

•           Ուսանողների թիվը` 7200

•           Պրոֆեսորադասախոսական կազմ` 365

•         «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն

•           Մասնակցություն միջազգային ծրագրերին՝ Տեմպուս, Էրասմուս

•           Համագործակցություն պետական կառույցների հետ

•           Մասնաճյուղեր Գյումրիում և Եղեգնաձորում

•           Օտարերկրյա դիմորդների կրթություն

•           Որակի ապահովման համակարգի առկայություն

•           Ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհային ծրագրեր

•           Հանրային լայն կապեր, համագործակցություն զանգվածային լրատվամիջոցների հետ

•           ՀՊՏՀ պաշտոնական կայք (www.asue.am), պաշտոնական էջ Facebook սոցիալական ցանցում, պարբերականներ

•           ՀՊՏՀ բրենդբուք. պատկերանշան, կարգախոս, դրոշ

•           Գրադարան, ուսանողական և գիտական ընթերցասրահներ, գրքային ֆոնդը` 187.000 միավոր,  433 անուն ամբողջությամբ թվայնացված գրքեր

•           Էլեկտրոնային գրադարան, QR գրադարան, «Խելացի պատեր»

•           4 մարզադահլիճ, հրաձգարան

•           Հարմարավետ ու գեղատեսիլ բակ, ամֆիթատրոն, Wi Fi կապ

•           Բարձրորակ սպասարկմամբ բուֆետ

•           «Տնտեսագետ» ուսանողի տուն

•           Միջազգային ծրագրերի կենտրոն (նիստերի, քննարկումների, հանգստի սրահներ, լսարաններ)

•           «Տնտեսագետ» մարզաառողջարան Դիլիջանում

•           Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, տեխնիկական հագեցվածություն, համացանցային կապ

•           Հենակետային կրթօջախª ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ