Էջեր

«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2017 N1

04 Մայիս 2017

Բովանդակություն


«ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Միքայել Մելքումյան, Ռազմիկ Հակոբյան`    «Արդյունաբերական քաղաքականության մշակման և իրականացման տարածաշրջանային մեխանիզմի մոդելավորման հայեցակարգային մոտեցումներ»

Վոլոդյա Մանասյան`    «Գյուղատնտեսական արտադրության գոտիական մասնագիտացման հարմարվողական լանդշաֆտային կազմակերպման համակարգը ՀՀ-ում»

Վարսիկ Տիգրանյան`    «Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում»

Վահե Դավթյան`    ««Գազպրոմ» ԲԲԸ-ի կողմից Հրազդան ջէկի 5-րդ էներգաբլոկի ձեռքբերման  առանձնահատկություններն ու հետևանքները. էլեկտրաէներգիայի արտահանման խնդիրներ»

Մարիամ Մոմջյան`    «ՀՀ ջրային ռեսուրսների հիդրոէներգետիկ ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները էներգետիկ անվտանգության համատեքստում»

Ալբերտ Հայրապետյան`    «Աղքատության, տնտեսական  աճի և անհավասարության փոխկապվածությունը Հայաստանում» 


«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»

Սամսոն Դավոյան, Ռոզա Կուրղինյան`   «Գնաճի նպատակադրման գիտագործնական հիմնադրույթները ՀՀ-ում»

Լիանա Գրիգորյան, Վահան Պողոսյան`  «Ռիսկի և եկամտաբերության հարաբերակցությունը, օպտիմալ ներդրումային պորտֆելի արդյունավետության վերլուծությունը»

Նարինե Սարգսյան`    «Դրամական հոսքերի վերլուծության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները բանկային համակարգում»

Արման Տոնիկյան, Մարի Ստեփանյան`    «Վարկային ստորաբաժանման աշխատակիցների շահադրդման հնարավորությունները արդյունավետ պորտֆելի ձևավորման գործընթացում»

Աիդա Սարդարյան`    «Ըստ գործունեության տեսակի ինքնարժեքի հաշվարկման մեթոդի նշանակությունը գործառնական աուդիտում» 


«ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ»

Գրիշա Ամիրխանյան`    «Մարքեթինգային գործընթացի կառավարման առանձնահատկությունները հեռահաղորդակցության ոլորտում»


«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Էմմա Կարապետյան`    «Եվրասիական տնտեսական միությունը ինտեգրման նոր հարաբերությունների պայմանններում»


«ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»

Վարդան Աթոյան`  «Ուղեղային կենտրոնների ծագումը և քաղաքական փորձագիտության ինստիտուցիոնալացման գործընթացը 20-րդ դարի առաջին կեսին»

Գևորգ Հակոբյան`    «Ինքնասպանության հոգեբանությունը որպես գիտակարգ դիտարկելու խնդրի շուրջ» 


«ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Վեներա Ոսկանյան`   «Կենսաբանական ազդակները որպես ահաբեկչության և զանգվածային ոչնչացման միջոցներ. դրանց հայտնաբերումը»


«ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ»

Մերի Բադալյան`   «Վարկանիշային համակարգի ներդրման առանձնահատկությունները բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում»


«ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Լուսյա Տեր-Սարգսյան`   «Անգլերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման տեխնոլոգիական մոտեցումներ»