Էջեր

«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ-Ի», 2013 N4

09 Հունվար 2014

Բովանդակություն


 «ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Ատոմ Վարդանյան՝ «Տնտեսական զարգացման հայեցակարգային ընկալումները»,

Հովսեփ Աղաջանյան՝ «Տնտեսական աճի որակի հարցի շուրջ» 


«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Դիանա Գալոյան՝ «Համաշխարհային տնտեսության ժողովրդագրական հիմնախնդիրը և Հայաստանի Հանրապետությունը»,

Անուշ Անանյան՝  «Ներդրումային գործընթացների կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»  


«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱ»

Սևակ Մանուկյան՝  «Կենսաթոշակային բարեփոխումների և կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման  միջազգային փորձի վերլուծությունը» ,

Արման  Տոնիկյան՝ «Վարկային   քաղաքականության անհրաժեշտությունը  վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարման գործընթացում»


«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

Աշոտ Սալնազարյան, Արմեն Վարդանյան, Լիլիթ Մանուչարյան՝ «Ապահովագրական շուկայի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»


«ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ» 

Լիանա Գրիգորյան՝ «Ներդրումային ռիսկի կառավարման ծրագրերի ու մեթոդների դասակարգումը»,

Արթուր Սարգսյան՝  «ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների սնանկացումը բնորոշող  ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը»


«ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

Ռուդիկ Հովսեփյան՝  «Վիճակագրական մոդելավորման և կանխատեսման գործընթացներում որոշակի պարտադիր նախադրույթների կիրառումը»,

Ռուզաննա Գևորգյան՝ «ՀՀ մանրածախ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության վիճակագրական վերլուծությունը ինդեքսային մեթոդով» 


«ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ» 

Սերգեյ Մելքումյան և Շուշան Հարությունյան՝ «Զբոսաշրջության ու հանգստի ինդուստրիայի զարգացման նախապայմանները ԼՂՀ-ում»


«ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

Վարդան Աթոյան՝  «Հարավային Կովկասի անվտանգության հարցերի շուրջ»


«ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ»

Լարիսա Մանուկյան՝  «Ազգային պատվիրակությունը և Հայկական հարցը (1918-1923թթ.)»