Էջեր

«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ-Ի», 2013 N2

03 Հոկտեմբեր 2013

Սկիզբ


«ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ»

Գագիկ Վարդանյան՝ «Ազգային տեղեկատվական ենթակառուցվածքի  զարգացման հիմնախնդիրները»

Վարդան Սարգսյան, Ալվարդ Սարգսյան, Լիանա Գրիգորյան, Լևոն Սահակյան՝ «Ապրանքային պաշարների հաշվառման նոր մոտեցումներ ցանցային տնտեսության համակարգում»

Աշխեն Գրիգորյան` «ՀՀ ՏՏ ոլորտի բնորոշ գծերը, զարգացման միտումները և խթանման մոդելի առաջադրած հիմնախնդիրները»

Խաչատուր Նազարեթյան` «Ամպային համակարգերի արդյունավետության ցուցանիշների գնահատումը»


«ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Հայկ Մինասյան` «Ֆրիդրիխ-Ավգուստ ֆոն Հայեկի` փողի ապապետականացման հայեցակարգը և ժամանակակից վիրտուալ փողերը»

Գայանե Ավետիսյան` «Հակամրցակցային համաձայնությունների բացահայտման խնդիրները պետական գնումների գործընթացում»


«ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Միքայել  Մելքումյան` «Արդյունաբերական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»


«ՄԱԿՐՈԷԿՈՆՈՄԻԿԱ»

Վարսիկ Տիգրանյան` «ՀՀ տնտեսության մակրոտնտեսական իրավիճակը նախաճգնաժամային և հետճգնաժամային ժամանակաշրջանում»


«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Խաթուն Բարսեղյան` «Եվրոպական միության պարտքային ճգնաժամը»


«ԲԱՆԿԱՅԻՆ  ԳՈՐԾ  ԵՎ  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Հովսեփ Սարգսյան` «ՀՀ առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի տնտեսական կառավարման կատարելագործման ուղիները»

Արմեն Վարդանյան` «ՀՀ ապահովագրական շուկայում չավարտված ռիսկի տեխնիկական պահուստի հաշվարկման մեթոդաբանական մոտեցումները»


 «ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»

Յուրի Հովականյան` «Նիցշեի ազդեցությունը Իսահակյանի աշխարհայացքի ձևավորման և ստեղծագործության վրա»


«ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» 

Վալերի Միրզոյան՝   «Գիտական աշխատանքի լեզվատրամաբանական մատուցումը»