Էջեր

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐ

27 Օգոստոս 2012

Առկա բակալավրիատ

Հայաստանի  պետական տնտեսագիտական համալսարանում առկա բակալավրիական կրթությունը իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների 

և մասնագիտացումների գծով`

 1. 080100 Տնտեսագիտության տեսություն
 2. 080900 Աշխատանքի տնտեսագիտություն
 3. 081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 4. 080300 Ֆինանսներ

Այդ թվումըստ մասնագիտացումների`

080301 Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում

080302 Մաքսային գործ                                                                                 

080305 Բանկային գործ

5. 081500 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

081501 Աուդիտ

081502 Տնտեսագիտական վերլուծություն

6. 080700 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

7. 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

8. 080200 Կառավարում`

Այդ թվում,  ըստ մասնագիտացումների`

080201 Պետական և մունիցիպալ կառավարում

080202 Հակաճգնաժամային կառավարում

080203 Զբոսաշրջության կառավարում

9. 080400 Կոմերցիա`

Այդ թվում ըստ մասնագիտացման`

080401 Բիզնեսի կազմակերպում

10. 081700 Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)

081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

Այդ թվում,  ըստ մասնագիտացումների`          

081601 Պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն                                  

081602 Ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

12. 080500 Վիճակագրություն

13. 081100 Մաթեմատիկական մեթոդները և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

14. 081400 Ապահովագրական գործ

15. 081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

16. 081200 Հողագույքային հարաբերություններ

17. 080800 Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

 Հեռակա բակալավրիատ

Մասնագիտություններ`

 1. Տնտեսագիտության տեսություն
 2. Աշխատանքի տնտեսագիտություն
 3. Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 4. Ֆինանսներ
 5. Հաշվապահական հաշվառում  (ըստ ճյուղերի)
 6. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 7. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)
 8. Կառավարում
 9. Կոմերցիա
 10. Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)
 11. Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն
 12. Վիճակագրություն
 13. Մաթեմատիկական մեթոդները և մոդելները տնտեսագիտության մեջ
 14. Ապահովագրական գործ
 15. Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
 16. Հողագույքային հարաբերություններ
 17. Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում