Էջեր

ԱՄՍԱԳՐԵՐ

23 Հոկտեմբեր 2013

Հարգելի ընթերցող

ՀՊՏՀ գրադարանում պահվող  հավաքածուն ընդգրկում է գիտական ամսագրեր, պաշտոնական տեղեկագրեր, գիտաժողովների նյութեր,   տարեգրքեր, վիճակագրական նյութեր:  Ամսագրերի համալրումը կատարվում է հիմնականում բաժանորդագրությամբ և նվիրատվության միջոցով: Դրանք   կարող եք  ընթերցել գրադարանի գիտական և ուսանողական  ընթերցասրահներում,իսկ էլեկտրոնային տարբերակներին ծանոթանալ` սեղմելով Ձեզ հետաքրքրող ամսագրի վրա:

 ՀՊՏՀ գրադարանի ընթերցասրահներում  առկա ամսագրերի ցանկը .