Էջեր

Ամբիոններ

04 Փետրվար 2013

Կառավարման ամբիոն


Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն


Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն


Հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառավարման ամբիոն


ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի Կրթության կառավարման ամբիոն


Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն


Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն


Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն


Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն


Ֆինանսների ամբիոն


Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն


Մարքեթինգի ամբիոն


Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն


Վիճակագրության ամբիոն


Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն


Տնտեսական ինֆորմ. և տեղեկատ. համակ. ամբիոն


Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն


Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն


Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն


Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն


Լեզուների ամբիոն


Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն


Ֆիզդաստիարակության, արտակարգ իրավիճակների քաղպաշտպանության ամբիոն