Աշխատակազմ

Տիգրան Թերզյան

Ծննդյան տարեթիվը՝

 1962

Կրթությունը՝

 Բարձրագույն, ֆիզ-մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձը՝

26 տարի

Մասնագիտական դասընթացները՝

էկոնոմետրիկա 1,2

Զանգվածային սպասարկում

Ֆունկցիոնալ անալիզ

Գիտական աշխատանքները՝

Ընդհանուր քանակը` 26, որոնցից կարելի է առանձնացնել հետևյալները.

  1. Оценка эффектов интеграционных процессов на рост экономики Армении, Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР, 2013. – 48 с.
  2. Ստոխաստիկ մոդելներ կապված կյանքի ապահովագրության հետ, Հայաստանի Հանրապետութ­յան տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրներ, Միջբուհակսւն գիտաժոդովի նյութեր I, Տ նաեւ? ագևա, Երևան 2008
  3. ՀՀ դրամի փոխարժեքի գործոնային վերլուծություն, «Ռուսաստանի դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունները համաշխարհայ ին տնտեսական ճգնաժամի պայ մաններում. հիմնախնդիրներր և զարգացման հեռանկարները» միջազգային գիտաժոդովի նյութեր:- Եր.,Տնտեսագետ, 2010 թ.
  4. ՀՀ մարզերի զարգացման համաթիվը և դրա բաղադրիչները, Տարածական զարգացում/ Կ. Գրիգորյան և ուրիշ.– Եր., Տնտեսագետ, 2014 – 88 էջ.-(«Ամբերդ» մատենաշար):
  5. Оценка миграционных потоков и трансфертных поступлений Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР, 2013. – 48 с.
  6. Էլեկտրաէներգիայի օպտիմալ օգտագործումը շրջակա միջավայրի աղտոտվածության գործոնի տեսակետից ՀՊՏՀ, Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները, գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2013
  7. Ցիկլային զարգացումների վերլուծությունը ՀՀ աշխատանքի շուկայում, «Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, #2(140) 2012
  8. ՀՀ իրական ՀՆԱ-ի դինամիկայի վերլուծությ ունր Սամուելսոն-Հիքսի մոդիֆիկւսցված մոդելի միջոցով, Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու -1(9), 2011թ
  9. ՀՀ արդյունաբերության արդյունավետության գնահատումր էկոնոմետրիկ մոդելների միջոցով «Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, #5(105- 106)2009
  10. ՀՀ աշխատաշուկայի տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը հավասարակշռության պայմաններում, «Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, #6-7(107- 108)200

 

 

 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք