Աշխատակազմ

Մանուկ Մովսիսյան

Ծննդյան տարեթիվը`

 01.07.1976թ.

Կրթությունը` 

1993-1998թթ.՝   ԵրժՏԻ, ֆինանսահաշվային ֆակուլտետի ուսանող

1998-2001թթ.՝   ԵՊՏԻ, ֆինանսահաշվային ֆակուլտետի վիճակագրության ամբիոնի  ասպիրանտ

2002թ.՝ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան

2009թ.՝դոցենտի կոչում

Աշխատանքային փորձը`

01.09. 1998-20.06. 2001թթ.՝ «Աուդիտ ԱՍ» ՍՊԸ-ում աուդիտոր,

25.06.2001-11.04.2003թթ.՝ ՀՀ ԱՎԾ  «Ֆինանսների և դրամաշրջանառության» բաժնի առաջին կարգի մասնագետ,

28.02.2002-04.11.2003թթ.՝ ՀՀ ԱՎԾ  «Ֆինանսների վիճակագրության» բաժնի պետ,

11.04.2003-01.09.2009թթ.՝  ԵրՊՏի Վիճակագրության ամբիոնի  ասիստենտ,

01.11.2003-25.06.2004թթ.՝ «Մաքս Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ն  գլխավոր հաշվապահ, այնուհետև ֆինանսական տնօրեն (արտաքին համատեղությամբ),

01.09.2010թ-ից՝ ՀՊՏՀ Վիճակագրության ամբիոնի դոցենտ,

05.05.2011-12.09. 2012թթ.՝ «Ռեգիոն ֆինանսարադյունաբերական կոպերատիվ» ՓԲԸ-ն աուդիտոր (արտաքին համատեղությամբ),

12.09.2012-20.10.2013թթ.՝ ՀՊՏՀ Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,

20.10.2013-27.05.2014թթ.՝ ՀՊՏՀ Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատար,

27.05.2014թ.՝ ՀՊՏՀ Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի դեկան,

09.09.2016թ.՝ ՀՊՏՀ Վիճակագրության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար (ներքին համատեղությամբ)

Մասնագիտական դասընթացները՝

1. Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն

2. Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն

3. Ֆինանսների վիճակագրություն

4.Ապրանքների և ծառայությունների շուկայի վիճակագրություն

5. Միջազգային վիճակագրություն

6.Արտաքին տնտեսական գործունեության վիճակագրություն

7. Վճարային հաշվեկշիռ

Գիտական աշխատանքները` 

1. Մ. Մովսիսյան  «ԱՊՀ երկրներում չդիտարկվող  (չհաշվառվող) տնտեսության գնահատման մասին»  (հոդված), «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում» ժողովածու 2011թ.N2էջ  39-51

2. Մ. Մովսիսյան «Բնակչության դրամական եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշռի մեթոդաբանության կատարելագործման մասին»  (հոդված), «Բանբեր» ժողովածու 2011թ.N 3 (24)էջ 21-27

3. Մ. Մովսիսյան «Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման չափորոշիչները ԱՊՀ երկրներում»  (հոդված), «Բանբեր» ժողովածու 2012թ.N4 (28)էջ 9-15

4. Մ. Մովսիսյան «Միջին աշխատավարձի դինամիկայի վիճակագրական ուսումնասիրության ուղղությունները»  (հոդված), «Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» ՀՊՏՀ- Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 5 ամյակի առիթով կազմակերպված հանրապետական գիտաժողով, Եղեգնաձոր 2013թ. Էջ 23-28

5. Մ. Մովսիսյան «ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ» (հոդված), XI Международныи научно-практический конференция "Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества". Сборник науч. Трудов,Ростов-на-Дону-Донецк 2013г. Стр.269-272

6. Մ. Մովսիսյան «Տնտեսական աճ, թե տնտեսական զարգացում. նոր մոդելի որոնումներում», «Բանբեր» ժողովածու, 2013թ. N3 (31)էջ 25-41

7.«ՀՀ տնտեսական աճի տեմպերի վերլուծություն»(հոդված), «Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր , Երևան 2013,էջ 652-657

8. Մ. Մովսիսյան ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА (հոդված),  “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект” Сборник науч. Трудов, Донецк 2014г. Стр.247-251

9. Մ. Մովսիսյան «Տարածքային ՀՆԱ-ի հաշվարկման հիմնախնդիրները» (հոդված), «Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները    ՀՀ-ում» ՀՊՏՀ 2-րդ Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր , Եղեգնաձոր 2014, էջ 75-79

10. Հ. Աղաջանյան, Մ. Մովսիսյան և ուրիշներ «Տնտեսական զարգացում», «Ամբերդ» մատենաշար 11, Երևան 2014

11. Մ. Մովսիսյան «Տնտեսական աճի կայունության գնահատումը (ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների)» (հոդված), «Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերները» ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի նյութեր , II հատոր, Երևան 2015,էջ 652-657

12. Մ. Մովսիսյան «Տարածաշրջանային ագրարային ոլորտի կայուն զարգացման գնահատման մեթոդիկա» (հոդված), «Գիտակրթական համակարգի զարգացման առաջնահերթությունները Հայաստանի Հանրապետության մարզերում» գիտաժողովի նյութեր, Եղեգնաձոր 2015,էջ 90-96

13. Ա. Քթոյան, Ս. Խաչիկյան, Մ. Մովսիսյան, Կ. Հակոբյան «Տնտեսագիտական նդիրների վիճակագրական վերլուծությունը SPSS փաթեթի գործադրմամբ» (ուսումնամեթոդա­կան ձեռնարկ), «Արսեն Ժամհարյան» Ա/Ձ տպարան, 71էջ, Եղեգնաձոր 2015,

14. Մ. Մովսիսյան «ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների դասակարգման համադրելիության ապահովման մոտեցումները» (հոդված), «Բանբեր» ժողովածու 2016թ. N1 (41)էջ 115-122

15. Մ. Մովսիսյան «Статистическая оценка средней эффективной налоговой ставки» (հոդված),  СТАТИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ,ИНСТРУМЕНТЫ Материалы IV Международной научно-практической конференции Ростов-на-Дону, 27 мая 2016 г. Стр.263-266

Էլհասցե`  m.movsisyan76@mail.ru

հեռ. 010 24 70 20

 
 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք